Danh từ _Lớp 4

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Công Huỳnh (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:30' 09-09-2010
Dung lượng: 5.6 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TH TÔ VĨNH DIỆN
Luyện từ và câu
Người thực hiện: pchuynh
Danh từ là những từ chỉ sự vật (người, vật,
hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị).
Bài cũ
Danh từ là gì?
Cho ví dụ danh từ chỉ người.
bố mẹ, thầy cô, học sinh, bộ đội, …
Tìm các danh từ trong đoạn thơ sau:

Vua Hùng một sáng đi săn
Trưa tròn bóng nắng nghỉ chân chốn này
Vua Hùng một sáng đi săn
Trưa tròn bóng nắng nghỉ chân chốn này
Thứ ba ngày …. tháng …. năm 2010.
Luyện từ và câu:
Danh từ chung
danh từ riêng

Vua Hùng một sáng đi săn
Trưa tròn bóng nắng nghỉ chân chốn này
Tìm hiểu bài
Hoạt động 1:
Bài 1 : Tìm các từ có nghĩa sau:
a) Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.

b) Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta.
c) Người đứng đầu nhà nước phong kiến.

d) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Lê ở nước ta.
Bài 1 : Tìm các từ có nghĩa sau:
a)Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.
b)Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta.
Cửu Long
sông
Sông Cửu Long là tên gọi phần sông Mê Kông chảy trên lãnh thổ Việt Nam. Nó chia thành 2 nhánh: sông Tiền, sông Hậu. Cả hai đều chảy vào khu vực Đồng bằng Nam Bộ và đổ ra biển bằng chín cửa sông.
Bài 1 : Tìm các từ có nghĩa sau:
c) Người đứng đầu nhà nước phong kiến .

vua
d) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Lê ở nước ta.
Lê Lợi
Lê Thái Tổ (Lê Lợi), là người khởi xướng khởi nghĩa Lam Sơn chiến thắng quân Minh trở thành vị vua đầu tiên của nhà Hậu Lê, triều đại lâu dài nhất trong lịch sử Việt Nam.
Bài 1 : Tìm các từ có nghĩa sau:
a) Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.


b) Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta.

c) Người đứng đầu nhà nước phong kiến .

d) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Lê ở nước ta.
sông
Cửu Long
vua
Lê Lợi
Bài 2: Nghĩa của các từ tìm được ở BT1 khác nhau như thế nào ?
Tên riêng
Tên chung
So sánh a với b:
sông Cửu Long
So sánh c với d:
vua Lê Lợi
Tên chung để chỉ những
dòng chảy tương đối lớn, trên
đó thuyền bè đi lại được.
Tên riêng của một dòng sông
lớn nhất phía Nam nước ta.
Bài 2: Nghĩa của các từ tìm được ở BT1 khác nhau như thế nào ?
Tên riêng
Tên chung
So sánh a với b:
sông Cửu Long
So sánh c với d:
vua Lê Lợi
Tên chung để chỉ những
dòng chảy tương đối lớn.
Tên riêng của một dòng sông
lớn nhất phía Nam nước ta.
Tên chung chỉ người đứng đầu
nhà nước phong kiến.
Tên riêng của vị vua mở đầu
nhà Lê.
Tên chung để chỉ những
dòng chảy tương đối lớn.
Tên chung chỉ người đứng đầu
nhà nước phong kiến.
Tên chung
Tên chung
vua
sông
Những từ chỉ tên
chung của một loại
sự vật như sông, vua
được gọi là
danh từ chung
Danh từ chung
GHI NHỚ:
So sánh a với b:
sông Cửu Long
So sánh c với d:
vua Lê Lợi
Tên chung để chỉ những
dòng chảy tương đối lớn.
Tên riêng của một dòng sông
lớn nhất phía Nam nước ta.
Tên chung chỉ người đứng đầu
nhà nước phong kiến.
Tên riêng của vị vua mở đầu
nhà Lê.
Tên riêng của một dòng sông.
Tên riêng của một vị vua.
Tên riêng
Tên riêng
Cửu Long
Lê Lợi
Những tên riêng
của một sự vật
nhất định như
Cửu Long, Lê Lợi
được gọi là
danh từ riêng
Danh từ riêng
GHI NHỚ:
Bài 3 : Cách viết các từ trên có gì khác nhau ?
So sánh a với b:
sông – Cửu Long
So sánh c với d:
vua – Lê Lợi
So sánh a với b:
sông Cửu Long
So sánh c với d:
vua Lê Lợi
(Tên chung để chỉ những
dòng chảy tương đối lớn)
không viết hoa
(Tên riêng chỉ một dòng sông
cụ thể)
viết hoa

(Tên chung chỉ người đứng đầu
nhà nước phong kiến)
không viết hoa

(Tên riêng chỉ một vị vua cụ thể)
viết hoa
Tên chung để chỉ những
dòng chảy tương đối lớn.
Tên chung chỉ người đứng đầu
nhà nước phong kiến.
Tên chung
Tên chung
vua
sông
Tên chung của
một loại sự vật
như sông, vua
không viết hoa
không viết hoa
(trừ trường hợp đứng
đầu câu)
So sánh a với b:
sông Cửu Long
So sánh c với d:
vua Lê Lợi
(Tên chung để chỉ những
dòng chảy tương đối lớn)
không viết hoa
(Tên riêng chỉ một dòng sông
cụ thể)
viết hoa

(Tên chung chỉ người đứng đầu
nhà nước phong kiến)
không viết hoa

(Tên riêng chỉ một vị vua cụ thể)
viết hoa
Tên riêng của một dòng sông.
Tên riêng của một vị vua.
Tên riêng
Tên riêng
Cửu Long
Lê Lợi
Những tên riêng
của một sự vật
nhất định như
Cửu Long, Lê Lợi
được viết hoa
được viết hoa
Ghi nhớ
Luyện tập
Hoạt động 2:
BÀI TẬP 1
Bài 1 : Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau:
Chúng tôi / đứng / trên / núi / Chung /. Nhìn/ sang / trái / là / dòng / sông / Lam / uốn khúc / theo / dãy / núi / Thiên Nhẫn /. Mặt / sông / hắt / ánh / nắng / chiếu / thành / một/ đường / quanh co / trắng xóa./ Nhìn / sang / phải / là / dãy / núi / Trác / nối liền / với / dãy/ núi / Đại Huệ / xa xa /. Trước / mặt / chúng tôi /, giữa / hai / dãy / núi / là / nhà / Bác Hồ /.
Danh từ chung
Danh từ riêng
núi
Chúng tôi / đứng / trên / núi / Chung /. Nhìn / sang / trái / là / dòng / sông / Lam / uốn khúc / theo / dãy / núi / Thiên Nhẫn /. Mặt / sông / hắt / ánh / nắng / chiếu / thành / một / đường / quanh co / trắng xóa./ Nhìn / sang / phải / là / dãy / núi / Trác / nối liền / với / dãy / núi / Đại Huệ / xa xa /. Trước / mặt / chúng tôi /, giữa / hai / dãy / núi / là / nhà / Bác Hồ /.
Chung
, dòng
, sông
, Lam
dãy ,
núi ,
, Thiên Nhẫn
mặt ,
sông
ánh
, nắng
, đường
, phải
dãy,
núi,
Trác
dãy ,
núi
, Đại Huệ,
dãy ,
núi,
nhà
Bác Hồ
, trái
giữa,
mặt,
, trước
trên,
BÀI TẬP 2
Viết họ và tên của em và 4 bạn trong lớp em.
Bài tập 2
K` Sương
Lê Văn Thành
K` Giơn
Ka Jong
H? v tờn cỏc b?n l danh t? chung hay danh t? riờng? Vỡ sao?
H? v tờn cỏc b?n l danh t?
riờng vỡ ch? m?t ngu?i c? th?.
Danh t? riờng ph?i vi?t hoa.
Đối mặt
TRÒ CHƠI
Củng cố
Đố em
0
0
Đố em

Sông gì chín nhánh thật là dài ghê?
sông Cửu Long
sông Cả
Sông gì anh lớn nhất nhà?
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
0
0
Đố em

Núi gì được gọi “nóc nhà Việt Nam”?
núi Phan-xi-păng
núi Thái Sơn
Núi gì sánh với công cha?
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Ghi nhớ
NHẮC EM:
Học ghi nhớ.
Làm lại BT1 vào vở BT.
Tìm 10 danh từ chung, tìm 10 danh từ riêng.
Chuẩn bị bài: Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
CÁC THẦY, CÔ GIÁO
ĐÃ ĐẾN THĂM LỚP.
XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI
 
Gửi ý kiến